Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 và đáp án gợi ý trả lời câu hỏi

Thứ ba - 01/03/2016 00:22

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HTX NĂM 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015


BỘ CÂU HỎI

CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Người tham dự cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 phải trả lời 11 câu hỏi (có đáp án gợi ý gửi kèm) và viết bài tự luận theo một hoặc một số hoặc tất cả các nội dung của Ban Tổ chức cuộc thi:

Phần thứ nhất: Trả lời 11 câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi:

Câu 1: Nguyên tắc tổ chức hoạt động, quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Theo anh/chị có cần phải thay đổi, bổ sung gì không?

Câu 2: Những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Hợp tác xã năm 2012 được quy định như thế nào? Theo anh/chị có cần phải thay đổi, bổ sung gì không?

Câu 3: Điều kiện để trở thành thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Cán bộ, công chức, viên chức có được tham gia hợp tác xã không? Nếu được thì phải có điều kiện gì? Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ giám đốc hoặc tổng giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không? Nếu có thì được quy định như thế nào? Theo anh/chị có cần phải thay đổi, bổ sung gì không?

Câu 4: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Theo anh/chị có cần phải thay đổi gì, bổ sung không?

Câu 5: Sáng lập viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Có ít nhất bao nhiêu sáng lập viên mới được thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã? Tại sao vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên phải góp vốn? Khi nào thì thành viên phải góp đủ vốn? Tại sao phải quy định như vậy? Theo anh/chị có cần phải thay đổi, bổ sung gì không?

Câu 6: Các bước chuẩn bị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Theo anh/chị có cần phải thay đổi, bổ sung gì không?

Câu 7: Việc xây dựng, ban hành điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Điều lệ phải có những nội dung gì? Theo anh/chị có cần phải thay đổi, bổ sung gì không?

Câu 8: Việc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện ở đâu? Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có những nội dung gì? Theo anh/chị có cần phải thay đổi, bổ sung gì không?

Câu 9: Về tổ chức của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Theo anh/chị có cần phải thay đổi, bổ sung gì không?

Câu 10: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng, nhiệm vụ gì? Theo anh/chị có cần phải thay đổi, bổ sung gì không?

Câu 11: Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Trong đó, riêng đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp được quy định như thế nào? Chính sách hỗ trợ việc tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Ở địa phương của anh/chị đã được cụ thể hóa về những chính sách này như thế nào?

Phần thứ hai: Viết bài tự luận về một hoặc một số hoặc tất cả các nội dung dưới đây:

1. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật HTX năm 2012; những đề xuất, kiến nghị cụ thể.

2. Những mô hình hay, cách làm tốt về HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả.

3. Thời cơ và thách thức khi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; Hợp tác xã và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam cần phải có giải pháp gì để kịp thời khai thác, phát huy thời cơ, lợi thế và ứng phó với khó khăn, thách thức.

4. Vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới.

5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải làm gì (phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả) trong điều kiện nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Nơi nhận:                
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Thường trực;
- Liên minh HTX các tỉnh, thành phố;
- Các ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, Ban TTTT.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Lê Văn Nghị

 

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HTX NĂM 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015


ĐÁP ÁN GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI

CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Câu 1:  Hợp tác xã, liên hiệp HTX được tổ chức và hoạt động theo 7 nguyên tắc: 1)Tự nguyện; 2) Kết nạp rộng rãi thành viên; 3) Bình đẳng; 4) Tự chủ; 5) Thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và quy định của điều lệ, phân phối thu nhập chủ yếu theo mức độ sử dụng dịch vụ và công sức đóng góp; 6) Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho thành viên; 7) Hợp tác và chăm lo phát triển bền vững cộng đồng.

Hợp tác xã, liên hiệp hiệp HTX có các quyền: 1) Thực hiện mục tiêu hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình; 2) Quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; thuê và sử dụng lao động; 3) Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, HTX thành viên; 4) Cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, tạo việc làm cho thành viên, HTX thành viên ra thị trường nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên, HTX thành viên; 5) Kết nạp mới, chấm dứt tư cách thành viên, HTX thành viên; 6) Tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động; huy động vốn và hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật; 7) Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện mục tiêu hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; 8) Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; 9) Quản lý, sử dụng, xử lý vốn, tài sản và các quỹ của HTX, liên hiệp HTX; 10) Thực hiện việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của HTX, liên hiệp HTX; 11) Tham gia các tổ chức đại diện của HTX, liên hiệp HTX; 12) Khiếu nại hoặc thông qua người đại diện để tố cáo các hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của HTX, liên hiệp HTX; xử lý thành viên, HTX thành viên vi phạm điều lệ và giải quyết tranh chấp nội bộ.

Hợp tác xã, liên hiệp HTX có các nghĩa vụ: 1) Thực hiện các quy định của điều lệ; 2) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; 3) Hoạt động đúng ngành, nghề đã đăng ký; 4) Thực hiện hợp đồng dịch vụ giữa HTX với thành viên; 5) Thực hiện quy định của pháp luật về tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, thống kê; 6) Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các quỹ của HTX theo quy định của pháp luật; 7) Quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên khác được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật; 8) Ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác cho người lao động theo quy định của pháp luật; 9) Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho thành viên; 10) Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của HTX theo quy định của Chính phủ; 11) Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho thành viên theo quy định của pháp luật.

Câu 2:  

1. Đối vối các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan cấp giấy phép đăng ký: a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX trong trường hợp không đủ điều kiện hoặc không cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX trong trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Luật này; cản trở, sách nhiễu việc đăng ký và hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; b) Cản trở việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của HTX, liên hiệp HTX, thành viên, HTX thành viên theo quy định của Luật này và điều lệ HTX, liên hiệp HTX.

2. Đối với HTX, liên hiệp HTX: a) Hoạt động mang tính danh nghĩa HTX, liên hiệp HTX mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoặc tiếp tục hoạt động khi đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký; b) Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung đăng ký HTX, liên hiệp HTX; c) Gian lận trong việc định giá tài sản vốn góp; d) Kinh doanh ngành, nghề không được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký; kinh doanh ngành, nghề có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật; đ) Thực hiện không đúng các nguyên tắc tổ chức, hoạt động theo quy định.

 Câu 3:

1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân muốn trở thành thành viên HTX phải đáp ứng đủ các điều kiện: a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam. Đối với HTX tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân; b) Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX; c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của HTX; d) Góp vốn theo quy định tại khoản 1, Điều 17 của Luật này và điều lệ HTX; đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ HTX.

2. Hợp tác xã muốn trở thành thành viên của liên hiệp HTX thì phải đáp ứng đủ các điều kiện: a) Có nhu cầu hợp tác với các HTX thành viên và có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp HTX; b) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của liên hiệp HTX; c) Góp vốn theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật này và điều lệ HTX; d) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ liên hiệp HTX;

3. Cán bộ, công chức, viên chức được phép tham gia HTX với tư cách thành viên; nhưng không được là thành viên sáng lập và không được tham gia quản lý, điều hành HTX.

4. Chủ tịch hội đồng quản trị có thể được kiêm nhiệm chức vụ giám đốc hoặc tổng giám đốc; nhưng phải được ghi trong điều lệ và được đại hội thành viên thông qua. Nếu điều lệ HTX, liên hiệp HTX không cho phép thì một người không được đồng thời giữ hai chức vụ này trong một HTX hay trong một liên hiệp HTX.

Câu 4: Quyền của thành viên, HTX thành viên: 1) Được HTX, liên hiệp HTX cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ; 2) Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ; 3) Được hưởng các phúc lợi của HTX, liên hiệp HTX; 4) Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, HTX thành viên; 5) Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo quy định tại Điều 32 của Luật này; 6) Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của HTX, liên hiệp HTX; 7) Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật này và điều lệ; 8) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; 9) Được ra khỏi HTX, liên hiệp HTX theo quy định của điều lệ; 10) Được trả lại vốn góp khi ra khỏi HTX, liên hiệp HTX theo quy định của Luật này và điều lệ; 11) Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của HTX, liên hiệp HTX theo quy định của Luật này và điều lệ; 12) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật; 13) Quyền khác theo quy định của điều lệ.

Nghĩa vụ thành viên HTX, liên hợp HTX như sau: 1) Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX theo hợp đồng dịch vụ; 2) Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ; 3) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của HTX trong phạm vi vốn góp vào HTX; 4) Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho HTX theo quy định của pháp luật; 5) Tuân thủ điều lệ, quy chế hoạt động của HTX, nghị quyết đại hội thành viên và quyết định của hội đồng quản trị; 6) Nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ.

Câu 5:

1. Thành viên phải góp vốn khi vào HTX, liên hiệp HTX, bởi vì: a) Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập. Liên hiệp HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 4 hợp tác xã tự nguyện thành lập; b) Nghĩa vụ của thành viên, HTX thành viên là phải góp vốn đủ và đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy đinh của điều lệ; c) Hợp tác xã, liên hiệp HTX là tổ chức kinh tế và bất cứ tổ chức kinh tế nào muốn hoạt động được đều phải có vốn góp. Bên cạnh đó, thành viên góp vốn vừa thể hiện tính hợp tác thực sự, có nhu cầu sử dụng dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX, vừa gắn trách nhiệm quyền sở hữu của thành viên đối với HTX, liên hiệp HTX. Do vậy, khi tham gia vào HTX, liên hiệp HTX nhất thiết thành viên phải góp vốn đủ và đúng thời gian theo quy định của điều lệ thì HTX, liên hiệp HTX mới có điều kiện để tổ chức cung ứng dịch vụ cho thành viên và hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi.

2. Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ được thực hiện theo quy định của điều lệ HTX, liên hiệp HTX đó, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày HTX, liên hiệp HTX được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp. Khi góp đủ vốn, thành viên HTX, liên hiệp HTX được HTX cấp giấy chứng nhận vốn góp. Luật phải quy định như vậy, bởi vì, thực tiễn nhiều năm qua, các thành viên, nhất là trong nông nghiệp, nhiều thành viên vào HTX, nhưng không góp vốn, hoặc có góp vốn nhưng không đủ số lượng tối thiểu theo quy định của  điều lệ, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX, liên hiệp HTX; gây mất công bằng trong cung ứng dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX cho thành viên và khi phân phối thu nhập trên vốn góp của các thành viên.

3. Đối với HTX: Sáng lập viên HTX là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập HTX và phải có ít nhất 07 sáng lập viên mới được thành lập một HTX.

4. Đối với liên hiệp HTX: Sáng lập viên liên hiệp HTX là các HTX tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp HTX và phải có ít nhất 04 HTX mới được thành lập một liên hiệp HTX.

Câu 6: Sáng lập viên phải vận động, tuyên truyền thành lập HTX, liên hiệp HTX, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ và phải thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập HTX, liên hiệp HTX. Các bước chuẩn bị thành lập HTX, Liên hiệp HTX được quy định tại Điều 20 Luật này như sau:

1- Tổ chức hội nghị thành lập HTX, liên hiệp HTX do sáng lập viên tổ chức theo quy định của Luật này.

2- Hội nghị thảo luận về dự thảo điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX và dự kiến danh sách thành viên, HTX thành viên.

3- Hội nghị thông qua điều lệ. Những người tán thành điều lệ và đủ điều kiện theo quy định thì được trở thành thành viên, HTX thành viên. Các thành viên, HTX thành viên tiếp tục thảo luận và quyết định các nội dung: a) Phương án sản xuất, kinh doanh; bầu hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị; b) quyết định việc lựa chọn giám đốc (tổng giám đốc) trong số thành viên, đại diện hợp pháp của HTX thành viên hoặc thuê giám đốc (tổng giám đốc); c) Bầu ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; d) Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của HTX, liên hiệp HTX.

4- Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung như quy định tại khoản 3, Điều 20 của Luật này phải được biểu quyết thông qua theo nguyên tắc đa số.

Câu 7:

1- Sáng lập viên dự thảo các nội dung của điều lệ theo quy định và điều kiện thực tế; trình đại hội thành viên thảo luận, trao đổi, biểu quyết thống nhất điều lệ và có nghị quyết của đại hội ban hành điều lệ. Điều lệ có hiệu lực từ ngày nghị quyết ban hành.        

2- Về việc ban hành điều lệ do đại hội thành viên HTX, liên hiệp HTX quyết định. Chỉ có đại hội thành viên mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều  lệ.

3- Nội dung cơ bản của điều lệ HTX, liên hiệp HTX: 1) Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính; biểu tượng (nếu có); 2) Mục tiêu hoạt động; 3) Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh; 4) Đối tượng, điều kiện, thủ tục kết nạp, thủ tục chấm dứt tư cách thành viên, HTX thành viên; biện pháp xử lý đối với thành viên, HTX thành viên nợ quá hạn; 5) Mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ; giá trị tối thiểu của sản phẩm, dịch vụ mà thành viên, HTX thành viên phải sử dụng; thời gian liên tục không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX, nhưng không quá 03 năm; thời gian liên tục không làm việc cho HTX đối với HTX tạo việc làm, nhưng không quá 02 năm; 6) Quyền và nghĩa vụ của thành viên, HTX thành viên; 7) Cơ cấu tổ chức HTX, liên hiệp HTX; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; thể thức bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; bộ phận giúp việc cho HTX, liên hiệp HTX; 8) Số lượng thành viên, cơ cấu và nhiệm kỳ của hội đồng quản trị, ban kiểm soát; trường hợp thành viên hội đồng quản trị đồng thời làm giám đốc (tổng giám đốc); 9) Trình tự, thủ tục tiến hành đại hội thành viên và thông qua quyết định tại đại hội thành viên; tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bầu đại biểu tham dự đại hội đại biểu thành viên; 10) Vốn điều lệ, mức vốn góp tối thiểu, hình thức góp vốn và thời hạn góp vốn; trả lại vốn góp; tăng, giảm vốn điều lệ; 11) Việc cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp; 12) Nội dung hợp đồng dịch vụ giữa HTX với thành viên, giữa liên hiệp HTX với HTX thành viên, bao gồm nghĩa vụ cung ứng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ; giá và phương thức thanh toán sản phẩm, dịch vụ. Đối với HTX tạo việc làm, nội dung hợp đồng dịch vụ giữa HTX và thành viên là nội dung hợp đồng lao động giữa HTX và thành viên; 13) Việc cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà HTX, liên hiệp HTX cam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên, HTX thành viên ra thị trường. Tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà HTX, liên hiệp HTX cam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên, HTX thành viên ra thị trường cho từng lĩnh vực, loại hình theo quy định của Chính phủ; 14) Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết; thành lập doanh nghiệp của HTX, liên hiệp HTX; 15) Lập quỹ; tỷ lệ trích lập quỹ; tỷ lệ, phương thức phân phối thu nhập; 16) Quản lý tài chính, sử dụng và xử lý tài sản, vốn, quỹ và các khoản lỗ; các loại tài sản không chia; 17) Nguyên tắc trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; nguyên tắc trả tiền lương, tiền công cho người điều hành, người lao động; 18) Xử lý vi phạm điều lệ và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; 19) Sửa đổi, bổ sung điều lệ; 20) Các nội dung khác do đại hội thành viên quyết định nhưng không trái với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Câu 8:

1. Nơi đăng ký HTX, liên hiệp HTX: Tại cơ quan đăng ký nơi HTX, liên hiệp HTX dự định thành lập đặt trụ sở chính, cụ thể: Liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hợp tác xã đăng ký tại phòng tài chính- kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Khi thành lập HTX, liên hiệp HTX phải gửi đến cơ quan đăng ký HTX, liên hiệp HTX nơi dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơ, gồm: a) Giấy đề nghị đăng ký HTX, liên hiệp HTX; b) Điều lệ; c) Phương án sản xuất, kinh doanh; d) Danh sách thành viên, HTX thành viên; đ) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; e) Nghị quyết hội nghị thành lập.

3. Giấy đề nghị đăng ký HTX, liên hiệp HTX có nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên HTX, liên hiệp HTX; b) Địa chỉ trụ sở chính của HTX, liên hiệp HTX; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ( nếu có); số điện thoại; số fax; địa chỉ giao dịch thư điện tử; c) Ngành, nghề kinh doanh; d) Vốn điều lệ; e) Họ, tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của HTX, liên hiệp HTX.

4. Nếu HTX đáp ứng đủ điều kiện quy định thì cơ quan đăng ký HTX, liên hiệp HTX cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hợp tác xã, liên hiệp HTX có tư cách pháp nhân, có quyền hoạt động theo nội dung trong giấy chứng nhận đăng lý HTX, liên hiệp HTX kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, HTX, liên hiệp HTX được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

Câu 9: Cơ cấu tổ chức HTX, liên hiệp HTX, gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.
Đại Hội thành viên là cơ quan quyền lực cao nhất của HTX, liên hiệp HTX. Tại đại hội, thành viên thực hiện quyền của mình thông qua bàn bạc và biểu quyết các công việc của HTX, liên hiệp HTX; bàn bạc và quyết định những công việc quan trọng của HTX, liên hiệp HTX; thông qua hoặc sửa đổi điều lệ, tổ chức bộ máy điều hành, tăng, giảm vốn điều lệ…

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và điều hành mọi công việc của HTX do đại hội thành viên bầu trực tiếp. Số lượng thành viên hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của hội đồng quản trị, trường hợp thành viên hội đồng quản trị đồng thời làm giám đốc (tổng giám đốc) do điều lệ HTX quy định nhưng tối thiểu là 3 người và tối đa là 15 người.

Giám đốc (tổng giám đốc) HTX, liên hiệp HTX là người điều hành hoạt động của HTX, liên hiệp HTX. Giúp việc giám đốc (tổng giám đốc) có các phó giám đốc (phó tổng giám đốc) và các bộ phận cán bộ nghiệp vụ thực hiện công tác chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của giám đốc (tổng giám đốc) HTX, liên hiệp HTX.

Ban kiểm soát là cơ quan giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của HTX theo đúng pháp luật và điều lệ HTX. Ban kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực tiếp. Số lượng thành viên ban kiểm soát do điều lệ HTX quy định nhưng tối đa không quá 7 người. Đối với HTX có dưới 30 thành viên có thể không thành lập ban kiểm soát mà chỉ bầu kiểm soát viên. Điều lệ HTX quy định việc thành lập ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên đối với trường hợp HTX có số thành viên dưới 30. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát cùng nhiệm kỳ của hội đồng quản trị.

Câu 10:

1. Liên minh HTX Việt Nam được thành lập ở Trung ương, Liên minh HTX cấp tỉnh được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam được Đại hội Liên minh HTX Việt Nam thông qua và do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều lệ Liên minh HTX cấp tỉnh được đại hội Liên minh HTX cấp tỉnh thông qua và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phê duyệt.

2. Liên minh HTX có chức năng, nhiệm vụ: a) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; b) Tuyên truyền, vận động phát triển HTX, liên hiệp HTX; c) Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của HTX, liên hiệp HTX; d) Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển HTX được giao; đ) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật HTX, liên hiệp HTX; e) Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện để Liên minh HTX thực hiện các hoạt động được giao.

Câu 11:

1. Đối với chính sách đào tạo, bồi dường nguồn nhân lực: Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo chính quy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật đối với cán bộ quản lý HTX, liên hiệp HTX , thành viên HTX.

2. Đối với chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường:
Nhà nước hỗ trợ HTX, liên hiệp HTX tham gia các triển lãm trong và ngoài nước, tổ chức các hội chợ, triển lãm dành riêng cho khu vực HTX; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, xây dựng và triển khai cổng thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử cho các HTX, liên hiệp HTX.

3. Đối với việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới: a) Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và cấp tỉnh hàng năm dành một phần kinh phí hỗ trợ các HTX, liên hiệp HTX đổi mới, ứng dụng công nghệ và thông báo kết quả thực hiện cho cơ quan quản lý nhà nước về HTX, liên hiệp HTX; b) Nhà nước hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ đối với HTX, liên hiệp HTX có dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới được cấp có thẩm quyền phê duyêt.

4. Đối với chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX: a) Hợp tác xã, liên hiệp HTX có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh; hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, địa bàn nông thôn được ưu đãi về lãi suất và bảo lãnh tín dụng từ quỹ hỗ trợ phát triển HTX; ưu tiên vay vốn tín dụng từ ngân hàng phát triển và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật; được vay ưu đãi theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; b) Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất đối với HTX, liên hiệp HTX.

5. Đối với chính sách tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội: Hợp tác xã, liên hiệp HTX có đủ năng lực được ưu tiên tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sau đây: a) Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn và quản lý các công trình sau khi hoàn thành, kể cả các công trình chợ và công trình hạ tầng phục vụ phát triển cụm công nghiệp và cụm làng nghề ở nông thôn; b) Các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn phù hợp với khả năng của HTX, liên hiệp HTX.

6. Đối với chính sách thành lập mới HTX, liên hiệp HTX: a) Sáng lập viên HTX được cung cấp miễn phí thông tin, tư vấn, tập huấn về quy định pháp luật HTX trước khi thành lập HTX; b) Hợp tác xã, liên hiệp HTX được hỗ trợ tư vấn xây dựng điều lệ, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX, liên hiệp HTX.

7. Nhà nước có những chính sách ưu đãi đối với HTX, liên hiệp HTX, như sau: a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế; b) Ưu đãi lệ phí đăng ký HTX, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

8. Riêng đối với các HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp được hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước như sau:

- Đối với hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: a) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng bao gồm: trụ sở, sân phơi, nhà kho, xưởng sơ chế, chế biến, điện, nước sinh hoạt, chợ, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, cửa hàng vật tư nông nghiệp, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng thành viên HTX, liên hiệp HTX trên cơ sở các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Các công trình kết cấu hạ tầng được Nhà nước hỗ trợ xây dựng theo quy định và sau khi hoàn thành là tài sản không chia của HTX, liên hiệp HTX; HTX, liên hiệp HTX chịu trách nhiệm bảo quản, duy tu và bảo dưỡng các công trình trong quá trình sử dụng.

- Đối với chính sách giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của HTX, liên hiệp HTX. Việc hỗ trợ đất đai đối với HTX, liên hiệp HTX được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Đối với chính sách ưu đãi về tín dụng: a) Hợp tác xã, liên hiệp HTX thành lập mới có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh được ưu tiên vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật hiện hành; b) Các HTX, liên hiệp HTX có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thuộc diện ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Đối với chính sách hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn theo thiên tai, dịch bệnh: Tùy theo mức độ thiệt hại, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh và nhu cầu thực tế, HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi về vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành về việc hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất đối với vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh.

- Đối với chính sách hỗ trợ chế biến sản phẩm: a) Nhà nước hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ đối với HTX, liên hiệp HTX có dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Hợp tác xã, liên hiệp HTX được ưu đãi về tín dụng trong việc triển khai dự án đầu tư chế biến sản phẩm theo quy định.

9. Đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quy định của Luật này thì được hưởng các chính sách hỗ trợ như thành lập mới. Trường hợp đăng ký do tiến hành sáp nhập, hợp nhất, chia, tách HTX, liên hiệp HTX thì Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí như đối với thành lập mới HTX, liên hiệp HTX.

 Nơi nhận:                
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Thường trực;
- Liên minh HTX các tỉnh, thành phố;
- Các ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, Ban TTTT.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Lê Văn Nghị

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây