Bám sát các quy định hỗ trợ của Nghị quyết số 105/NĐ-CP nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn và khôi phục sản xuất cho các hợp tác xã

Thứ hai - 20/09/2021 07:39
Ngày 15/9, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành công văn số 630/LMHTXVN-CSPT về triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Điều quan trọng là phải kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã

“Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra, các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải bám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời cho các HTX nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các cơ chế và chính sách hỗ trợ của Nhà nước do các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương ban hành theo quy định tại Nghị quyết số 105/NQ-CP để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với từng loại hình HTX, lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp”- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định.

Theo công văn này, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam (Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX cấp tỉnh) quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP; sử dụng đa dạng hoá các hình thức, các kênh thông tin để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời đến HTX, liên hiệp HTX và tổ hợp tác (dưới đây gọi chung là HTX) tại địa phương và trên địa bàn cả nước về Nghị quyết số 105/NQ-CP, các quy định về chính sách hỗ trợ do bộ, ngành, địa phương ban hành và tổ chức thực hiện.

Hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ. Ảnh: Internet

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng yêu cầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam là Chủ tịch và tập thể cán bộ Liên minh HTX cấp tỉnh bám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời cho các HTX nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các cơ chế và chính sách hỗ trợ của Nhà nước do các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương ban hành theo quy định tại Nghị quyết số 105/NQ-CP để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với từng loại hình HTX, lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Chủ động đề xuất với các cấp, các ngành ở địa phương để được ưu tiên tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho người lao động, thành viên của HTX tham gia chuỗi cung ứng và cán bộ, nhân viên của Liên minh HTX cấp tỉnh, theo đề nghị của Liên minh HTX Việt Nam đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại văn bản số 504/LMHTXVN-CSPT ngày 04/8/2021.

Bám sát và nắm vững các quy định và thực hiện biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 105/NQ-CP của các bộ, ngành, địa phương để phổ biến và tư vấn kịp thời cho HTX; nắm chắc kết quả và tác động của chính sách, cơ chế hỗ trợ đối với HTX, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc với cấp ủy, chính quyền địa phương và Liên minh HTX Việt Nam.

Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ hợp tác xã

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam là Chủ tịch và tập thể cán bộ Liên minh HTX cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, Trung tâm phát triển thương mại và đầu tư, Trung tâm khoa học, công nghệ và môi trường, Trung tâm các Chương trình kinh tế - xã hội, các Trường đào tạo...), Saigon-Coop, Ngân hàng HTX Việt Nam và Doanh nghiệp thành viên liên kết cấp quốc gia để hỗ trợ và cung ứng các dịch vụ cho HTX: (1) Đẩy mạnh kết nối cung - cầu, chia sẻ thông tin thị trường và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho HTX đang được thực hiện có hiệu quả từ tháng 8/2021 theo văn bản số 503/CTr-LMHTXVN ngày 04/8/2021 của Liên minh HTX Việt Nam; (2) Cung ứng các yếu tố đầu vào, liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; (3) Hỗ trợ vay vốn tín dụng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX cấp tỉnh, đồng thời tư vấn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư và hồ sơ vay vốn; (4) Xúc tiến công nghệ và triển khai đầu tư dự án nhằm khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh HTX; (5) Đào tạo nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị hoạt động...

Chủ động tiếp cận và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 105/NQ-CP. Ảnh; TTX

Trong 04 tháng cuối năm 2021, định kỳ vào ngày 30 hằng tháng gửi báo cáo cho Liên minh HTX Việt Nam để tổng hợp báo cáo Chính phủ, bộ, ngành liên quan: (1) Kết quả cụ thể và tác động của việc HTX được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 105/NQ-CP; (2) Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX đến thời điểm báo cáo; (3) Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đề nghị Ủy viên Ban Chấp hành là Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc HTX phối hợp với cơ quan Liên minh HTX cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, công việc tại điểm a, mục 2 công văn này; chủ động tiếp cận và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 105/NQ-CP, đồng thời hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm và tạo điều kiện cho các HTX khác cùng thực hiện.

Trong 04 tháng cuối năm 2021, định kỳ vào ngày 30 hằng tháng gửi báo cáo về Liên minh HTX cấp tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam để tổng hợp báo cáo Chính phủ, bộ, ngành liên quan: (1) Kết quả cụ thể và tác động của việc HTX được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 105/NQ-CP; (2) Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX đến thời điểm báo cáo; (3) Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

Tổng giám đốc Liên hiệp HTX thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon-Coop), Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng HTX Việt Nam, Doanh nghiệp thành viên liên kết cấp quốc gia và Trưởng các đơn vị, Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam: Huy động tối đa các nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX cấp tỉnh để hỗ trợ cho HTX theo cấc nội dung của Nghị quyết 105/NQ-CP nhằm tháo gỡ nhanh nhất những khó khăn và nhanh chóng khôi phục sản xuất của HTX.

Trong 04 tháng cuối năm 2021, định kỳ vào ngày 30 hằng tháng gửi báo cáo cho Liên minh HTX Việt Nam về kết quả hợp tác, tư vấn và hỗ trợ, khó khăn, vướng mắc của HTX và đề xuất giải pháp xử lý.

Ban Chấp hành cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX cấp tỉnh, các ban và đơn vị để giám sát, nắm bắt và phản ánh kịp thời với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam về tình hình thụ hưởng chính sách hỗ trợ của các HTX theo Nghị quyết số 105/NQ-CP.

Bên cạnh đó, Ủy viên Ban Chấp hành là lãnh đạo bộ, ngành Trung ương đánh giá tình hình, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của HTX theo ngành, lĩnh vực do bộ, ngành quản lý; chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho HTX tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ; trong 04 tháng cuối năm 2021, định kỳ vào ngày 30 hằng tháng phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của HTX thuộc lĩnh vực do bộ, ngành quản lý cho Liên minh HTX Việt Nam để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ HTX; tổng hợp kịp thời khó khăn, vướng mắc của HTX để đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương tháo gỡ. Ảnh: Internet

Thường trực Liên minh HTX Việt Nam chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc: Hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Liên minh HTX cấp tỉnh, Ủy ban Kiểm tra thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại điểm 3, 4 mục IV Nghị quyết số 105/NQ-CP và nội dung công văn này; Theo dõi và đánh giá tình hình khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh của HTX trên địa bàn cả nước; huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ HTX; tổng hợp kịp thời khó khăn, vướng mắc của HTX để đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương tháo gỡ.

Trong 04 tháng cuối năm 2021, định kỳ vào ngày 05 hằng tháng, tổng hợp và gửi báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan và về tình hình khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh của HTX và kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc.

“Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, các thành viên là HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác và doanh nghiệp thành viên liên kết cấp quốc gia trên địa bàn cả nước phát huy tinh thần yêu nước và giá trị "Hợp tác vì cộng đồng thịnh vượng, dân chủ không có đói nghèo"; tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển sản xuất, kinh doanh, chung sức chiến thắng dịch bệnh, đóng góp tích cực cho thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”- Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh.

Vân Khánh
Nguồn: Liên minh HTX Việt Nam

Link công văn số 630 tại đây:

https://vca.org.vn/trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-105nq-cp-ngay-0992021-ve-ho-tro-doanh-nghiep-hop-tac-xa-ho-kinh-doanh-trong-boi-canh-dich-covid-19-vb341.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây