Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT

Thứ hai - 05/10/2020 08:48
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh minh họa, nguồn internet

Mục đích của chương trình hành động nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã được để ra trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX. Bên cạnh đó, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng diểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả. 
Nhiệm vụ của chương trình hành động là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về bản chất của kinh tế tập thế, hợp tác xã nhất là hợp tác xã kiểu mới; vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kết luận số 70-KL/TW, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa và tổ chức triển khai các nhiệm vụ,
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về bản chất về KTTT, HTX nhất là HTX kiểu mới; vị trí, vai trò quan trọng của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
Các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền về bản chất, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hợp tác xã trong điều kiện mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và người dân; tránh tình trạng nhận thức không thống nhất, không đầy đủ, bị chi phối, ảnh hưởng bởi định kiến về mô hình hợp tác xã kiểu cũ; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương...
Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển KTTT, HTX và pháp luật liên quan,
Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012;
Xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 trên cơ sở tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX…
Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KTTT, HTX;
Các bộ, ngành, địa phương bố trí đơn vị, công chức chuyên trách đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao quản lý nhà nước về KTTT, HTX, tránh tình trạng không có đơn vị hoặc cán bộ chuyên trách theo dõi KTTT…
Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát triển thêm các HTX, THT, coi trọng mở rộng quy mô thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, HTX; nâng cao vai trò chủ thê của các thành viên tham gia;
Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam
Liên minh Hợp tác xã các cấp với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên cần củng cố, đổi mới, bảo đảm thống nhất về tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của hệ thống Liên minh HTX các cấp với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.
Đẩy mạnh, đổi mới phương thức tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật HTX, lợi ích HTX mang lại cho thành viên;
Liên minh Hợp tác xã các cấp nghiên cứu đề xuất đổi mới mô hình Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để tăng khả năng huy động nguồn lực từ thị trường, liên kết và thống nhất về cơ chế hoạt động của hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ trung ương đến địa phương;
Đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động để tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do Chính phủ, bộ, ngành, địa phương giao, ủy thác (kiểm toán, đào tạo, tín dụng, xúc tiến thương mại, công nghệ...) theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn;
Xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực quốc gia, địa phương, chương trình OCOP để nhân rộng; nâng cao năng lực hoạt động của các HTX nông nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm chủ lực quốc gia… Tăng cường hợp tác quốc tế về KTTT, HTX;
Nghiên cứu, đề xuất các quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và nội dung, phương thức hỗ trợ đối với liên đoàn HTX. Tuyên truyền, vận động các liên hiệp HTX cùng ngành nghề, lĩnh vực tham gia thành lập liên đoàn HTX cấp tỉnh, vùng, quốc gia theo các quy định đã ban hành.
Chi tiết xin xem file đính kèm:
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây