Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thứ tư - 06/04/2022 15:55
Thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX), hôm nay (5/4) tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Quang cảnh buổi Lễ ký kết

Tham dự buổi Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới, Phát triển KTTT, HTX; Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo hai cơ quan tham gia Lễ ký kết.

Theo báo cáo tại Lễ ký kết, những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phối hợp triển khai công tác tuyên truyền phát triển KTTT, HTX đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và xã hội, đưa KTTT, HTX tiếp tục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, rộng khắp trong các lĩnh vực, các vùng miền, địa phương, cả nông thôn và thành thị.

Tính đến hết tháng 12/2021, cả nước có 27.394 HTX, trong đó có 18.146 HTX nông nghiệp, 8.067 HTX phi nông nghiệp, 1.181 Quỹ Tín dụng nhân dân; 108 Liên hiệp HTX và 119.710 Tổ hợp tác. Khu vực KTTT, HTX thu hút gần 7 triệu thành viên tham gia, trong đó chủ yếu là đại diện hộ gia đình ở khu vực nông thôn, tác động đến hơn 30 triệu người dân ở cả thành thị và nông thôn, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ ký kết

Tuy nhiên, các hoạt động phối hợp vẫn còn hạn chế, chưa thường xuyên, liên tục; nội dung phối hợp còn ít, chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền là chủ yếu, chưa tổ chức được các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tuyên giáo các cấp về KTTT, HTX, chưa có những hội nghị báo cáo viên chuyên đề về KTTT, HTX... Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản, có tính quyết định là chưa chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan.

Lễ ký kết chương trình phối hợp sẽ tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về bản chất của KTTT, HTX, nhất là về HTX kiểu mới.

Cùng với đó là đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về KTTT, HTX trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường các bài viết tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các mô hình, điển hình KTTT, HTX thành công, hiệu quả trong nước và quốc tế... qua đó góp thúc đầy phát triển KTTT, HTX nhanh, bền vững, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới, Phát triển KTTT, HTX phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ Ký kết, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng để nội dung chương trình phối hợp được triển khai thực hiện có hiệu quả, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần tập trung thực hiện các công việc như: Cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch chi tiết để triển khai có hiểu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung và Liên minh HTX Việt Nam; Dành nguồn lực tương xứng để triển khai có hiệu quả các nội dung công việc đề ra trong Chương trình phối hợp và kế hoạch hàng năm; Chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung Chương trình phối hợp và thực tiễn tại địa phương để ký kết Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ; Giao cho đơn vị đầu mối và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối, các Vụ, Viện, đơn vị chức năng của Ban Tuyên giao Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể hàng năm, đôn đốc hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; Thường xuyên trao đổi, làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương để đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai Chương trình phối hợp và đề ra những, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn để triển khai trong thời gian tiếp theo...

Đánh giá cao những hoạt động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Sự phối hợp giữa hai cơ quan đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của KTTT, HTX trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về KTTT, HTX đi vào cuộc sống.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có một vị trí vai trò hết sức quan trọng giúp Đảng, Nhà nước phát triển KTTT, HTX ngày càng vững mạnh, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. KTTT, HTX thời gian qua đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo nên diện mạo nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới, Phát triển KTTT, HTX thực hiện Ký kết chương trình phối hợp cùng sự chứng kiến của lãnh đạo hai cơ quan

Phát triển KTTT, HTX là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, được xác định tại các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX), Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị, Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, Luật HTX năm 2012... Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua cũng khẳng định: "Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của các thành viên, nâng cao khả năng huy động nguồn lực".

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng kỳ vọng, thông qua Chương trình phối hợp này, hai Cơ quan sẽ có nhiều kế hoạch hoạt động thiết thực, hiệu quả, cụ thể hơn nữa nhằm thực hiện tốt công tác truyền thông, cũng như phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX; thực hiện chương trình hành động của Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết: 

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ ký kết

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ ký kết

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Bức tranh "Bác Hồ với Hợp tác xã" cho Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Lãnh đạo hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết

Lê Huy - Quang Trung
Nguồn: Liên minh HTX Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây